chỉ đồng T15 thẳng bóng gương
chỉ đồng T15 thẳng bóng gương