NẸP LA ĐỒNG TRANG TRÍ
NẸP LA ĐỒNG TRANG TRÍ

Nẹp đồng chỉ đồng la 

chỉ trang trí la đồng
chỉ trang trí la đồng

Được biết nẹp đồng la là