không phân loại
không phân loại

Nẹp đồng nguyên chất

Không phân loại là như thết nào các bạn có chưa biết phân loại nẹp đồng tốt hay nẹp đồng không nguyên chất. Cũng như không phân loại được màu sác đang có trên thị trường hiên nay.