chỉ đồng trang trí chữ V
chỉ đồng trang trí chữ V

chỉ đồng trang trí v30